Shri Radhashtakam Hindi Lyrics
श्री राधाष्टक | श्रीराधाष्टकम् | श्री राधा अष्टकम | Shri Radhashtak | Shri Radha Ashtakam | Shri radhashtakam | Shri Radha Ashtakam composed by Roop Goswami | श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित राधाष्टकम | Shri Radhashtakam Hindi Lyrics | दिशिदिशिरचयन्तीं सञ्चयन्नेत्रलक्ष्मीं |

Subscribe on Youtube: The Spiritual Talks

Follow on Pinterest: The Spiritual Talks

Shri Radha Ashtakam hindi lyrics composed by Roop Goswami

 

 

ॐ दिशिदिशिरचयन्तीं सञ्चयन्नेत्रलक्ष्मीं,

विलसितखुरलीभिः खञ्जरीटस्य खेलाम् ।

हृदयमधुपमल्लीं वल्लवाधीशसूनो-,

रखिलगुणगभीरां राधिकामर्चयामि ॥ १॥

 

 

श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित राधाष्टकम

 

 

पितुरिह वृषभानो रत्नवायप्रशस्तिं,

जगति किल सयस्ते सुष्ठु विस्तारयन्तीम् ।

व्रजनृपतिकुमारं खेलयन्तीं सखीभिः,

सुरभिनि निजकुण्डे राधिकामर्चयामि ॥ २॥

 

 

श्री राधाष्टक | श्रीराधाष्टकम्

 

 

शरदुपचितराकाकौमुदीनाथकीर्त्ति-,

प्रकरदमनदीक्षादक्षिणस्मेरवक्त्राम् ।

नटयदभिदपाङ्गोत्तुङ्गितानं गरङ्गां,

वलितरुचिररङ्गां राधिकामर्चयामि ॥ ३॥

 

 

Shri Radhashtakam Hindi Lyrics

 

 

विविधकुसुमवृन्दोत्फुल्लधम्मिल्लधाटी-,

विघटितमदघृर्णात्केकिपिच्छुप्रशस्तिम् ।

मधुरिपुमुखबिम्बोद्गीर्णताम्बूलराग-,

स्फुरदमलकपोलां राधिकामर्चयामि ॥ ४॥

 

 

Shri Radhashtakam Hindi Lyrics by roop goswami

 

 

नलिनवदमलान्तःस्नेहसिक्तां तरङ्गा-,

मखिलविधिविशाखासख्यविख्यातशीलाम् ।

स्फुरदघभिदनर्घप्रेममाणिक्यपेटीं,

धृतमधुरविनोदां राधिकामर्चयामि ॥ ५॥

 

 

अतुलमहसिवृन्दारण्यराज्येभिषिक्तां,

निखिलसमयभर्तुः कार्तिकस्याधिदेवीम् ।

अपरिमितमुकुन्दप्रेयसीवृन्दमुख्यां,

जगदघहरकीर्तिं राधिकामर्चयामि ॥ ६॥

 

 

हरिपदनखकोटीपृष्ठपर्यन्तसीमा-,

तटमपि कलयन्तीं प्राणकोटेरभीष्टम् ।

प्रमुदितमदिराक्षीवृन्दवैदग्ध्यदीक्षा-,

गुरुमपि गुरुकीर्तिं राधिकामर्चयामि ॥ ७॥

 

 

अमलकनकपट्टीदृष्टकाश्मीरगौरीं,

मधुरिमलहरीभिः सम्परीतां किशोरीम् ।

हरिभुजपरिरब्ध्वां लघ्वरोमाञ्चपालीं,

स्फुरदरुणदुकूलां राधिकामर्चयामि ॥ ८॥

 

 

तदमलमधुरिम्णां काममाधाररूपं,

परिपठति वरिष्ठं सुष्ठु राधाष्टकं यः ।

अहिमकिरणपुत्रीकूलकल्याणचन्द्रः,

स्फुटमखिलमभीष्टं तस्य तुष्टस्तनोति ॥ ९॥

 

 

इति श्रीरूपगोस्वामिविरचितस्तवमालायां श्रीराधाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

 

 

 

 

Be a part of this Spiritual family by visiting more spiritual articles on:

The Spiritual Talks

For more divine and soulful mantras, bhajan and hymns:

Subscribe on Youtube: The Spiritual Talks

For Spiritual quotes , Divine images and wallpapers  & Pinterest Stories:

Follow on Pinterest: The Spiritual Talks

For any query contact on:

E-mail id: thespiritualtalks01@gmail.com

 

 

 

By spiritual talks

Welcome to the spiritual platform to find your true self, to recognize your soul purpose, to discover your life path, to acquire your inner wisdom, to obtain your mental tranquility.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!