Shri Krishnachandrashtakam by ShriKevalram

Shri Krishnachandrashtakam by ShriKevalram| श्रीकेवलराम द्वारा रचित कृष्णचंद्राष्टकम| कृष्णचन्द्राष्टकम् | वनभुवि विहरन्तौ तच्छविं वर्णयन्तौ| श्रीकेवलरामविरचितं कृष्णचन्द्राष्टकं| कृष्णाष्टकम | Krishna chandrashtakam | Krishnashtakam | Krishnachandrashtakam composed by shri Kevalram | Shri…

कृष्णदासकविराज द्वारा रचित कृष्णचंद्राष्टकम

कृष्णदासकविराज द्वारा रचित कृष्णचंद्राष्टकम| कृष्णचन्द्राष्टकम् | स्वाङ्घ्रिदास्यदोऽस्तु मे स बल्लवेन्द्रनन्दनः | कृष्णदासकविराजविरचितं कृष्णचन्द्राष्टकं| कृष्णाष्टकम | Krishna chandrashtakam | Krishnashtakam | Krishnachandrashtakam composed by shri Krishnadaskaviraj| Shri Krishnadaskaviraj virachitm krishna chandra…

Shri Krishna Chandra Ashtakam Lyrics

कृष्णचन्द्राष्टकम् | श्रीरघुनाथप्रभुविरचितं श्रीकृष्णचन्द्राष्टकं | श्री रघुनाथ प्रभु द्वारा रचित कृष्णचंद्राष्टकम | कृष्णाष्टकम | Krishna chandrashtakam | Krishnashtakam | Krishnachandrashtakam composed by shri Raghunath prabhu| Shri raghunath prabhu virachitm krishna…

श्रीकृष्ण अष्टकम स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित

श्रीकृष्ण अष्टकम स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित | Shri Krishnashtak | श्री कृष्णाष्टक | Shri Krishnashtakam | श्री कृष्णाष्टकं | Shri Krishnashtakam composed by Shri Paramhans Brahmanand| Shri Krishna Stuti | Krishna…

Rama Bhujangaprayata stotram with meaning

श्री राम भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् | श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् – विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं| राम भुजंग स्तोत्र | राम स्तोत्र |  Sri Rama Bhujanga Prayata Stotram| Shri Ram Bhujang Prayaat Stotra | शंकराचार्य…

error: Content is protected !!