Tag: ज्ञातोऽसि देवदेवेश सर्वज्ञस्त्वमनुत्तमः। परं ज्योतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परमेश्वरः॥१॥

विष्णुपुराण में वर्णित नागपत्नीकृतकृष्णस्तुति

विष्णुपुराण में वर्णित नागपत्नीकृतकृष्णस्तुति| विष्णु पुराण में नाग पत्नी द्वारा रचा गया भगवान श्रीकृष्ण स्तोत्र | नागपत्नीकृतकृष्णस्तुतिः हिन्दी भावार्थ सहित | नाग पत्नी कृत कृष्ण स्तुतिः | कृष्ण स्तुति |…

error: Content is protected !!