Tag: श्रीनारदपाञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे उमामहेश्वर संवादे धरणी शेष संवादे श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

Shri Krishna Ashtottar Nama Stotram

Shri Krishna Ashtottar Nama Stotram | श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् | Shri Krishna Ashtottar Nama Stotram spoken by Shri Shesh | श्रीनारदपाञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे उमामहेश्वर संवादे धरणी शेष संवादे श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्| श्री नारद पांचरात्र में…

error: Content is protected !!