द्रौपदी कृत श्रीकृष्ण स्तुति

द्रौपदी कृत श्रीकृष्ण स्तुति | Draupadi Krit Krishna Stuti | Krishna stuti by Draupadi

Subscribe on Youtube: The Spiritual Talks

Follow on Pinterest: The Spiritual Talks

 

 

द्रौपदी कृत श्रीकृष्ण स्तुति

 

 

 

॥द्रौपदी कृत श्रीकृष्ण स्तुति॥

शङ्खचक्रगदापाणॆ! द्वरकानिलयाच्युत!
गोविन्द! पुण्डरीकाक्ष!रक्ष मां शरणागताम्॥

हा कृष्ण! द्वारकावासिन्! क्वासि यादवनन्दन!।
इमामवस्थां सम्प्राप्तां अनाथां किमुपेक्षसे॥

गोविन्द! द्वारकावासिन् कृष्ण! गोपीजनप्रिय!।
कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव!॥

हे नाथ! हे रमानाथ! व्रजनाथार्तिनाशन!।
कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन!॥

कृष्ण! कृष्ण! महायोगिन् विश्वात्मन्! विश्वभावन!।
प्रपन्नां पाहि गोविन्द! कुरुमध्येऽवसीदतीम्॥

नीलोत्पलदलश्याम! पद्मगर्भारुणेक्षण!
पीतांबरपरीधान! लसत्कौस्तुभभूषण!॥

त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परा गतिः।
विश्वात्मन्! विश्वजनक! विश्वहर्तः प्रभोऽव्यय!॥

प्रपन्नपाल! गोपाल! प्रजापाल! परात्पर!
                आकूतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मि ते॥       

 

शङ्खचक्रगदापाणॆ! द्वरकानिलयाच्युत!
गोविन्द! पुण्डरीकाक्ष!रक्ष मां शरणागताम्॥

हा कृष्ण! द्वारकावासिन्! क्वासि यादवनन्दन!।
इमामवस्थां सम्प्राप्तां अनाथां किमुपेक्षसे॥

गोविन्द! द्वारकावासिन् कृष्ण! गोपीजनप्रिय!।
कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव!॥

हे नाथ! हे रमानाथ! व्रजनाथार्तिनाशन!।
कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन!॥

कृष्ण! कृष्ण! महायोगिन् विश्वात्मन्! विश्वभावन!।
प्रपन्नां पाहि गोविन्द! कुरुमध्येऽवसीदतीम्॥

नीलोत्पलदलश्याम! पद्मगर्भारुणेक्षण!
पीतांबरपरीधान! लसत्कौस्तुभभूषण!॥

त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परा गतिः।
विश्वात्मन्! विश्वजनक! विश्वहर्तः प्रभोऽव्यय!॥

प्रपन्नपाल! गोपाल! प्रजापाल! परात्पर!
                आकूतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मि ते॥       

 

 

 

Be a part of this Spiritual family by visiting more spiritual articles on:

The Spiritual Talks

For more divine and soulful mantras, bhajan and hymns:

Subscribe on Youtube: The Spiritual Talks

For Spiritual quotes , Divine images and wallpapers  & Pinterest Stories:

Follow on Pinterest: The Spiritual Talks

For any query contact on:

E-mail id: thespiritualtalks01@gmail.com

 

 

 

 

 

         

By spiritual talks

Welcome to the spiritual platform to find your true self, to recognize your soul purpose, to discover your life path, to acquire your inner wisdom, to obtain your mental tranquility.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!