Tag: कलितकनकचेलं खण्डितापत्कुचेलं गलधृतवनमालं गर्वितारातिकालम् । कलिमलहरशीलं कान्तिधूतेन्द्रनीलं विनमदवनशीलं वेणुगोपालमीडे ॥ 1 ॥

error: Content is protected !!